Selecteer een pagina

PRIVACY POLICY

Deze website is eigendom van de Ghekiere Pharma BVBA

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe

Telefoon: +32473604819

E-mail: info@hydracyn.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0672.973.429.

Hierna genoemd: Hydracyn

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hydracyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal hydracyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hydracyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hydracyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hydracyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hydracyn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid
Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Ghekiere Cynthia

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website Hydracyn en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden

Hydracyn verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Hydracyn baseert zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van hydracyn groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met hydracyn verbonden zijn of met enige andere partner van Ghekiere Pharma BVBA

Hydracyn garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimiseren ervan.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

           zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of

           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@hydracyn.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij hydracyn. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

Vertrouwelijkheid

Hydracyn heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

 

COOKIE POLICY

Het gebruik van “cookies” op onze website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website gebruikt essentiële en functionele cookies die minimaal nodig zijn om de website goed te laten werken. Er worden geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd.

Deze website gebruikt analytische cookies. Ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd, maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de website en hoe u omgaat met de inhoud van de website.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Politique de confidentialité du site web

Politique de confidentialité du site web

 

Ce site web est la propriété de Ghekiere Pharma BVBA.

Coordonnées :

Adresse du siège social : Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe

Téléphone : +32473604819

Courrier électronique : info@hydracyn.be

Numéro d’entreprise : VAT BE 0672,973,429.

Voici la liste : Hydracyn

En accédant et en utilisant le site web, vous acceptez expressément les conditions générales suivantes.

Limitation de la responsabilité

Les informations figurant sur le site web sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l’utilisateur.

Hydracyn met tout en œuvre pour que les informations fournies soient complètes, correctes, précises et à jour. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent apparaître dans les informations mises à disposition. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou si certaines informations sur ou via le site ne sont pas disponibles, hydracyn fera le plus grand effort possible pour y remédier dans les plus brefs délais.

Hydracyn ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation des informations contenues dans ce site.

Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition par le site, veuillez contacter l’administrateur du site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. Hydracyn ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un dysfonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’accès ou de l’utilisation du site.

Hydracyn ne peut en aucun cas être tenue responsable envers quiconque, directement ou indirectement, de manière spécifique ou autre, des dommages résultant de l’utilisation de ce site ou de tout autre, notamment en raison des liens ou hyperliens, y compris, sans limitation, toutes pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, matériel, logiciel ou autre de l’utilisateur.

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tiers, ou y faire référence indirectement. Le placement de liens vers ces sites ou pages n’implique en aucune façon une approbation implicite de leur contenu.

Hydracyn déclare expressément qu’elle n’a aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation.

Droit applicable et tribunaux compétents.

Le droit belge est applicable à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux du district de Courtrai sont compétents.

Politique de confidentialité

La présente “Déclaration de confidentialité” régit le traitement de vos données personnelles par le responsable du traitement : Ghekiere Cynthia

Veuillez lire attentivement la présente déclaration de confidentialité, car elle contient des informations essentielles sur le traitement de vos données à caractère personnel et sur les cookies utilisés. En fournissant vos données personnelles sur le site Internet d’Hydracyn et en utilisant les adresses e-mail fournies sur ce site, vous déclarez avoir lu la présente déclaration de confidentialité et l’accepter expressément, ainsi que le traitement lui-même.

Données à caractère personnel

La présente déclaration de confidentialité concerne vos données personnelles. La notion de données personnelles est interprétée selon la définition donnée dans le GAV, à savoir “toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (“personne concernée”) ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments spécifiques à l’identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique”.

Fins de traitement

Hydracyn recueille et traite les données personnelles des clients pour la gestion des clients et des commandes (par exemple, l’administration, le suivi des commandes/livraisons, la facturation, le contrôle de la solvabilité, le profilage et l’envoi de marketing direct). En outre, des données personnelles sont collectées au moyen de cookies dans le but d’améliorer et d’optimiser l’utilisation du site web et de statistiques anonymes.

Base(s) juridique(s) du traitement

Les données à caractère personnel sont traitées via le site web sur la base de différents motifs juridiques, comme le prévoit l’article 6.1 du règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016. Hydracyn se base sur ses obligations légales de fournir des soins pharmaceutiques, ainsi que sur le traitement nécessaire pour exécuter l’accord.

Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel a lieu sur la base de l’article 6.1. a) (consentement), le client a le droit à tout moment de retirer le consentement donné sans que cela n’affecte la licéité du traitement sur la base du consentement antérieur à son retrait.

Transfert à des tiers

Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs visés, les données personnelles du client seront partagées avec d’autres sociétés (du groupe hydracyn) au sein de l’Espace économique européen qui sont directement ou indirectement affiliées à hydracyn ou avec tout autre partenaire de Ghekiere Pharma BVBA.

Hydracyn garantit que ces destinataires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles.

Période de stockage

Les données personnelles traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées pendant la période nécessaire pour se conformer aux exigences légales (par exemple dans le domaine de la comptabilité). Les données personnelles collectées au moyen des cookies seront conservées pendant la session ou plus longtemps, si nécessaire pour le fonctionnement du site web. Si les données sont conservées plus longtemps que la session, des efforts seront faits pour les rendre anonymes.

Droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de portabilité des données à caractère personnel

Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les corriger (ou les faire corriger) si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, les faire restreindre et s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant sur la base de l’article 6.1 (e) ou (f), y compris le profilage sur la base de ces dispositions.

En outre, le client a le droit d’obtenir une copie (sous une forme structurée, commune et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire transmettre ces données à une autre entreprise.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, le client est invité à

– adapter lui-même les paramètres de son compte ; et/ou

– envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : info@hydracyn.be.

Marketing direct

Le client a le droit de s’opposer, gratuitement, à tout traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct.

Plainte

La personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès de l’hydracyn. En outre, la personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle. Pour la Belgique, il s’agit de l’Autorité de protection des données, rue des Rois 35, 1000 Bruxelles, tél. +32 (0)2/274.48.00.

Confidentialité

Hydracyn a pris toutes les précautions juridiques et techniques possibles pour éviter tout accès et utilisation non autorisés. Elle n’est donc en aucun cas responsable du vol d’identité, du vol de données ou de la criminalité informatique. En cas d’intrusion dans ses systèmes informatiques, Hydracyn prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour limiter les dommages et/ou les vols.