Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

De website, www.hydracyn.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Ghekiere Pharma BV, met maatschappelijke zetel te Geluwe, opgenomen in de KBO onder het nummer BE 0672.973.429., hierna genoemd Hydracyn.
(Tel: 0473/60.48.19. – email: info@hydracyn.be – adres: Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe, België)

 

Artikel 2: Definities

 1. Verkoper: Ghekiere Pharma BV met zaakvoerder Ghekiere Cynthia
 2. Koper of consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Hydracyn op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Hydracyn en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Hydracyn op de Website.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.hydracyn.be,
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Hydracyn, en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3: Toepassing

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Hydracyn als webwinkelier aan u als Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Hydracyn en u als Consument.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 3. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, bezorgen we u een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering, en dit in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Hydracyn wordt ingestemd.
 6. Hydracyn behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 7. Door het gebruik van de Website van Hydracyn en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard u deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Hydracyn, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Op het moment dat de koper de website heeft geraadpleegd, zijn de aanbiedingen door Hydracyn geldig en dit zolang de voorraad strekt. De foto’s die als illustratie bij de producten staan maken geen deel uit van de overeenkomst.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Hydracyn beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Hydracyn gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Hydracyn zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan u als Consument is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de u opgegeven e-mailadres, en zodra Hydracyn voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 5. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Hydracyn niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door u gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 6. De consument die goederen aankoopt bij Hydracyn is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

Artikel 5: Bestelling

 1. Om online een product aan te kopen dienen de goederen toegevoegd te worden aan het winkelmandje. De gebruiker controleert de inhoud van het winkelmandjeo en indien akkoord ga u verder door te duwen op “bestelling plaatsen ”. Daarna dient de gebruiker de contact- en facturatiegegevens in te geven. Hierna kan u de wijze van levering kiezen: thuislevering met Mondial Relay. Bij de laatste stap kom u terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling plaatsen” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief

Artikel 6: Prijzen

 1. Ten aanzien van Consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die door de ontvanger moeten betaald worden, voorzover dit toegelaten wordt door de lokale consumentenbeschermingswetgeving. Als dit het geval is, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden voor het sluiten van de overeenkomst.
  De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin u uw bestelling hebt geplaatst.
 2. U bent als Koper de prijs verschuldigd waarmee u akkoord bent gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Hydracyn in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hydracyn worden gecorrigeerd.
 3. Leveringskosten en retourkosten worden u duidelijk meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Ook dit wordt u duidelijk meegedeeld.
 4. Betalingen met bankkaart worden meteen na de aankoop gedebiteerd,  bij kredietkaarten na 2 werkdagen.

Artikel 7: Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • creditcard
  • Paypal
  • Bankcontact
  • Apple pay
 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Hydracyn is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie (Secure Socket Layer) over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb u geen speciale software nodig. U kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
 4. De Gebruiker garandeert dat u ten volle gerechtigd bent om de gebruikte betaalkaart te gebruiken, dat uw kaart geldig is en toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken voor de betaling van de bestelling.

Artikel 8: Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij de bestelling opgegeven adres of postpunt.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Hydracyn streeft ernaar om de bestelling binnen 4 dagen te leveren.
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Hydracyn streeft ernaar om bij vertragingen u hiervan binnen 4 werkdagen per e-mail of per telefoon op de hoogte te brengen.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Hydracyn u voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Hydracyn dit niet doet, kan u kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Hydracyn uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Hydracyn. U moet als Consument bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan ben u wel verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, op u als Koper over.
 7. U als Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.
 8. Hydracyn doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient u als Koper de conformiteit van de geleverde goederen onmiddellijk controleren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk melden aan Ghekiere Cynthia (info@hydracyn.be) of per brief tav Ghekiere Cynthia, Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe België. Elke abnormaliteit betreffende levering (ontbrekend of kapot product, beschadigd pakket,…) moet door de koper gemeld worden, op de dag van de ontvangst of ten laatste de eerste werkdag volgend op de ontvangst. Elke klacht na deze termijn zal verworpen worden en Hydracyn wordt dan vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid.
 9. Hydracyn is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  • u een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  • niemand aanwezig is op het door u opgegeven adres;
 10. De totale aansprakelijkheid van Hydracyn bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product/de producten in kwestie.
 11. Hydracyn behoudt zicht het recht om de teruggestuurde producten te controleren, de motivering van de aanvraag te bestuderen en bijgevolg over te gaan tot het al dan niet gratis vervangen van de producten, zonder dat enige schadeloosstelling verschuldigd is.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van goederen en/of diensten heb u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. U kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor worden door u als koper zelf betaald). Binnen de 14 dagen nadat de retourzendig van de bestelling ontvangen werd door Hydracyn, of nadat u hebt aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald.
 2. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van u als Consument. Hydracyn zal aangeven wat hiervan de kostprijs is, of hieromtrent een raming maken indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Hydracyn behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door u wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van u verwacht dat u zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als u de goederen toch nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag u de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.
 5. Op basis van artikel VI 53, 5° WER zal de herroeping niet van toepassing zijn op verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is gebroken is.
 6. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Het retourpakket kan geretourneerd worden via post of een koerier.
 8. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, moet u het herroepingsformulier invullen en dit opsturen naar Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe, België. Hydracyn zal u dan per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen met betrekking tot het herroepingsformulier. Na contact sturen we u het blanco herroepingsformulier.
 9. Indien na 14 dagen na ontvangst van de bestelling bij de koper het herroepingsrecht niet werd aangevraagd, vervalt dit recht voor de koper.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op u over, nadat u de verschuldigde betaling voor dit product volledig hebt voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. U mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11: Conformity and warranty

 1. Hydracyn garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u als Consument mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Hydracyn verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Artikel 12: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Hydracyn niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Hydracyn die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Hydracyn, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Hydracyn, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 15: Toepasselijke rechten en bijgevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hydracyn of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel.

Conditions Générales de vente

Article 1 : Identité du vendeur

Le site web, www.hydracyn.be, ci-après dénommé “le site web”, est exploité par Ghekiere Pharma BV, dont le siège social est à Geluwe, inscrite à la KBO sous le numéro BE 0672.973.429, ci-après dénommée Hydracyn.

(Tél : 0473/60.48.19. – e-mail : info@hydracyn.be – adresse : Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe, Belgique)

Article 2 : Définitions

 1. Vendeur : Ghekiere Pharma BV avec le gérant Ghekiere Cynthia.
 2. Acheteur ou consommateur : toute personne physique qui, exclusivement à des fins non professionnelles, acquiert ou utilise des produits ou services commercialisés par Hydracyn.
 3. Accord à distance : tout accord entre Hydracyn et l’acheteur concernant des biens ou des services qui est conclu dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur et en vertu duquel, aux fins du présent accord, seule une ou plusieurs techniques de communication à distance est utilisée jusqu’à la conclusion de l’accord proprement dit.
 4. Biens : tout produit proposé à la vente par Hydracyn sur le site Internet.
 5. Site web : le site web du vendeur, accessible via hydracyn.be,
 6. Technologie de communication à distance : tout moyen qui, sans la présence physique simultanée d’Hydracyn, et de l’acheteur, peut être utilisé pour la conclusion de l’accord entre ces parties.

Article 3 : Demande

 1. Sauf accord préalable écrit, ces conditions générales s’appliquent à toute offre faite par Hydracyn en tant que commerçant à vous en tant que consommateur et à tout contrat à distance conclu entre Hydracyn et vous en tant que consommateur.
 2. Pour pouvoir passer une commande, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Si vous n’avez pas 18 ans, nous vous demandons de faire passer la commande par vos parents ou votre tuteur légal. Si nous constatons que la commande a été passée par un mineur, nous nous réservons le droit de refuser une telle commande.
 3. Si un contrat à distance est conclu par voie électronique, nous vous fournissons une copie des conditions générales avec la confirmation de commande, ou au plus tard à la livraison, dans un format que vous pouvez sauvegarder ou imprimer.
 4. Il ne peut être dérogé à une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales que si cela est expressément convenu par écrit. Dans ce cas, les autres dispositions des présentes conditions générales restent pleinement en vigueur.
 5. Les conditions générales utilisées par l’acheteur ne sont pas applicables, sauf accord exprès de Hydracyn.
 6. Hydracyn se réserve le droit de modifier et/ou de compléter les conditions générales à tout moment pour les commandes futures.
 7. En utilisant le site Internet d’Hydracyn et/ou en passant une commande, vous acceptez les présentes conditions générales ainsi que tous les autres droits et obligations énoncés sur le site Internet.
 8. Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont à tout moment illégales, nulles ou pour toute autre raison inapplicables, en tout ou en partie, alors cette condition sera considérée comme séparable des présentes conditions générales et n’affectera pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions. Ces conditions générales constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Hydracyn en ce qui concerne le sujet traité ici.

Article 4 : Offres et conclusion d’un accord

 1. Au moment où l’acheteur a consulté le site, les offres de Hydracyn sont valables et ce jusqu’à épuisement des stocks. Les photos qui accompagnent les produits à titre d’illustration ne font pas partie de l’accord.
 2. Si l’offre est soumise à certaines conditions, cela sera explicitement mentionné dans l’offre.
 3. Hydracyn décrit toujours de manière aussi complète et précise que possible ce qu’elle vend et comment se déroule le processus de commande. La description est en tout cas suffisamment détaillée pour vous permettre de faire une évaluation correcte. Dans le cas où Hydracyn utilise des images pour les biens et/ou services offerts, celles-ci seront affichées aussi précisément et fidèlement que possible. Cependant, faire une erreur est humain et si Hydracyn se trompe manifestement, elle n’est pas obligée de continuer à livrer.
 4. Un accord est conclu et est définitif dès qu’une confirmation de commande vous a été remise en tant que Consommateur, ou a été envoyée par e-mail à l’adresse e-mail que vous avez fournie, et dès que Hydracyn a reçu l’approbation de l’émetteur de la carte pour la transaction de paiement par carte de crédit ou de débit.
 5. Dans le cas où l’émetteur de la carte refuse d’accepter le paiement, Hydracyn ne peut être tenu responsable des retards de livraison et/ou de la non-livraison de la commande que vous avez passée. Les commandes sans paiement valide au nom du titulaire de la carte enregistrée ne seront pas acceptées ni traitées.
 6. Le consommateur qui achète des marchandises à Hydracyn est le consommateur final. Les biens ne peuvent être revendus d’aucune manière.

Article 5 : Ordre

 1. Pour acheter un produit en ligne, les marchandises doivent être ajoutées au panier. L’utilisateur vérifie le contenu du panier et si vous êtes d’accord, vous continuez en cliquant sur “passer la commande”. L’utilisateur doit ensuite saisir les coordonnées de contact et de facturation. Ensuite, vous pouvez choisir le mode de livraison : livraison à domicile avec Mondial Relay. La dernière étape vous amène à une page de présentation, où la Les conditions générales sont acceptées et le paiement est confirmé en appuyant sur le bouton de commande avec la légende “passer la commande” ou une formulation correspondante. Une fois ces étapes franchies, l’achat est définitif.

Article 6 : Prix

 1. En ce qui concerne les consommateurs de l’Union européenne, tous les prix sont exprimés en euros et comprennent la TVA ou toute autre taxe imposée par les autorités publiques. Les livraisons en dehors de l’Union européenne peuvent donner lieu au paiement de taxes par le destinataire dans la mesure où la législation locale en matière de protection des consommateurs le permet. Si tel est le cas, cela sera explicitement mentionné avant la conclusion du contrat.

Le prix sera facturé dans la devise dans laquelle vous avez passé votre commande.

 1. En tant qu’acheteur, vous êtes redevable du prix que vous avez accepté lors de la dernière étape du processus de commande et que Hydracyn a communiqué dans sa confirmation de commande. Les erreurs évidentes dans la citation, telles que les inexactitudes évidentes, peuvent également être corrigées par Hydracyn après la conclusion de l’accord.
 2. Les frais de livraison et de retour vous seront clairement communiqués. En ce qui concerne certains modes de paiement, des conditions supplémentaires s’appliquent en ce qui concerne le mode de livraison et les coûts éventuels. Cela vous sera également communiqué clairement.
 3. Les paiements par carte bancaire seront débités immédiatement après l’achat, les cartes de crédit après 2 jours ouvrables.

Article 7 : Paiement

 1. Les commandes passées via le site web peuvent être payées de la manière suivante :
  • carte de credit
  • Paypal
  • Contact bancaire
  • Pomme payante
 2. Si un mode de paiement par carte de crédit est choisi, il est soumis aux conditions générales de l’émetteur de la carte concernée. Hydracyn n’est pas partie prenante dans la relation entre l’acheteur et l’émetteur de la carte.
 3. Pour assurer la sécurité du paiement et de vos données personnelles, les données de la transaction sont transmises sur Internet en étant cryptées grâce à la technologie SSL (Secure Socket Layer). Aucun logiciel spécial n’est nécessaire pour payer avec SSL. Vous pouvez reconnaître une connexion SSL sécurisée grâce au “cadenas” dans la barre d’état inférieure de votre navigateur.
 4. L’Utilisateur garantit que vous êtes pleinement habilité à utiliser la carte de paiement utilisée, que votre carte est valide et donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les frais de paiement de la commande.

Article 8 : Livraison et délai de livraison

 1. Toutes les marchandises seront livrées à l’adresse ou au point postal que vous avez indiqué lors de votre commande.
 2. Les commandes seront traitées et livrées dès que possible. Hydracyn s’efforce de livrer la commande dans un délai de 4 jours.
 3. Si vous commandez un produit temporairement en rupture de stock, il vous sera indiqué quand le produit sera à nouveau disponible. Hydracyn s’efforce de vous informer dans les 4 jours ouvrables par e-mail ou par téléphone en cas de retard.
 4. Si la livraison ne peut être effectuée à temps, Hydracyn vous en informera avant l’expiration du délai de livraison prévu. Si Hydracyn ne le fait pas, vous pouvez annuler la commande sans frais. Dans ce cas, Hydracyn vous remboursera votre paiement au plus tard dans les 30 jours suivant la dissolution.
 5. Les expéditions sont toujours aux risques d’Hydracyn. En tant que consommateur, vous ne devez donc pas vous inquiéter des biens qui seraient perdus par la poste. Toutefois, si les marchandises sont retournées, vous êtes responsable du transport.
 6. Dès que les produits à livrer ont été livrés à l’adresse de livraison indiquée, le risque, en ce qui concerne ces produits, vous est transféré en tant qu’acheteur.
 7. En tant qu’acheteur ou toute autre personne, vous devez être présent à l’adresse indiquée au moment de la livraison du produit afin de le recevoir.
 8. Hydracyn met tout en œuvre pour fournir un produit parfait. Dès réception de la commande, l’acheteur doit immédiatement vérifier la conformité des marchandises livrées et signaler immédiatement tout défaut par écrit à Ghekiere Cynthia (info@hydracyn.be) ou par lettre à Ghekiere Cynthia, Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe Belgium. Toute anomalie concernant la livraison (produit manquant ou cassé, colis endommagé,…) doit être signalée par l’acheteur le jour de la réception ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception. Toute plainte déposée après ce délai sera rejetée et Hydracyn sera dégagée de toute responsabilité.
 9. Hydracyn n’est pas responsable de l’échec des livraisons lorsque :
  • vous fournissez une adresse incorrecte ou périmée ;
  • personne n’est présent à l’adresse que vous avez indiquée ;
 10. La responsabilité totale de Hydracyn en cas de manquement à ses obligations ne dépassera en aucun cas le prix d’achat du ou des produits en question.
 11. Hydracyn se réserve le droit de vérifier les produits retournés, d’examiner les raisons de la demande et par conséquent de procéder au remplacement des produits, gratuitement ou non, sans qu’aucune compensation ne soit due.

Article 9 : Droit de retractation

 1. Lorsque vous achetez des biens et/ou des services, vous avez le droit de décider de ne pas conserver les biens pendant une période de 14 jours à compter de la livraison ou de la conclusion du contrat. Dans ce cas, vous pouvez retourner la commande sans payer de pénalité et sans donner de raison (les frais seront à votre charge en tant qu’acheteur). Dans les 14 jours suivant la réception du retour de la commande par Hydracyn, ou après que vous ayez indiqué que vous souhaitez renoncer à l’accord, le prix d’achat complet sera remboursé.
 2. Les frais directs de renvoi des marchandises seront donc à votre charge en tant que consommateur. Hydracyn indiquera le prix de revient de ce dernier, ou fera une estimation si celle-ci ne peut raisonnablement être calculée à l’avance.
 3. Hydracyn se réserve le droit d’attendre avec le remboursement, jusqu’à ce qu’elle ait reçu les marchandises en question en retour ou jusqu’à ce que vous prouviez que les marchandises ont été retournées, selon le premier délai.
 4. Pendant les 14 premiers jours suivant la livraison, vous devez traiter la commande et l’emballage avec soin. Si vous souhaitez toujours renvoyer les marchandises comme décrit ci-dessus, vous ne pouvez les déballer ou les utiliser que dans la mesure nécessaire pour juger si vous souhaitez les conserver. Les marchandises retournées ne peuvent donc pas avoir été utilisées.
 5. Sur la base de l’article VI 53, 5° WER, la révocation ne s’applique pas aux marchandises scellées qui ne peuvent être renvoyées pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et dont le sceau a été brisé après la livraison.
 6. Les marchandises doivent être renvoyées avec tous les accessoires livrés, dans leur état d’origine et, si possible, avec l’emballage d’origine. En outre, les instructions mentionnées dans les présentes conditions générales doivent être prises en compte.
 7. Le colis de retour peut être renvoyé par la poste ou par un service de messagerie.
 8. Pour exercer le droit de rétractation rapidement et correctement, vous devez remplir le formulaire de rétractation et l’envoyer à Dadizelestraat 58, 8940 Geluwe, Belgique. Hydracyn vous enverra ensuite un accusé de réception du formulaire de révocation par e-mail. Après nous avoir contactés, nous vous enverrons le formulaire de révocation vierge.
 9. Si, au bout de 14 jours après réception de la commande, l’acheteur n’a pas demandé le droit de révocation, ce droit expire pour l’acheteur.

Article 10 : Réserve de propriété

 1. La propriété d’un produit ne vous sera transférée, nonobstant la livraison effective, que lorsque vous aurez payé intégralement le montant dû pour ce produit, y compris le remboursement des intérêts et des frais.
 2. Vous ne pouvez pas taxer, vendre, revendre, aliéner ou grever d’une autre manière les produits avant que leur propriété ne soit passée.

Article 11 : Conformité et garantie

 1. Hydracyn garantit que les produits sont conformes à la commande passée et répondent aux attentes normales que vous pouvez avoir en tant que Consommateur en tenant compte des spécifications du produit. Hydracyn s’assure également que ses produits sont conformes à toutes les lois en vigueur au moment de la commande.

Article 12 : Force majeure

 1. En cas de force majeure, Hydracyn n’est pas tenue de remplir ses obligations. Dans ce cas, elle peut soit suspendre ses obligations pendant la durée de la force majeure, soit dissoudre définitivement l’accord.
 2. La force majeure est toute circonstance indépendante de la volonté et du contrôle de Hydracyn qui empêche totalement ou partiellement Hydracyn de remplir ses obligations. Cela inclut, sans s’y limiter : les grèves, les embouteillages imprévus, les accidents sur les routes européennes, les incendies, les interruptions d’activité, les pannes de courant, les défaillances d’un réseau (de télécommunications) ou des systèmes de connexion ou de communication utilisés et/ou l’indisponibilité du site web à tout moment, la non-livraison ou la livraison tardive par des fournisseurs ou autres tiers engagés, …

Article 13 : Propriété intellectuelle

 1. Vous reconnaissez expressément que tous les droits de propriété intellectuelle des informations, communications ou autres expressions affichées concernant les produits et/ou le site Internet appartiennent à Hydracyn, ses fournisseurs ou autres ayants droit.
 2. Par droits de propriété intellectuelle, on entend les droits de brevet, de copyright, de marque, de dessin et de modèle et/ou d’autres droits (de propriété intellectuelle), y compris le savoir-faire, les méthodes et les concepts techniques et/ou commerciaux brevetables ou non.
 3. Il est interdit d’utiliser et/ou de modifier les droits de propriété intellectuelle tels que décrits dans cet article, comme par exemple la reproduction sans le consentement écrit préalable d’Hydracyn, de ses fournisseurs ou d’autres titulaires de droits, à moins que ce ne soit pour un usage purement privé du produit lui-même.

Article 14 : Droits applicables et juge attaché

 1. Toutes les offres et tous les accords sont exclusivement régis par le droit belge.
 2. L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est expressément exclue
 3. Tous les litiges relatifs ou découlant des offres faites par Hydracyn ou des accords conclus avec Hydracyn seront soumis aux tribunaux compétents dans le district du siège social.